Privacy en cookieverklaring

Deze privacyverklaring geeft aan hoe Schokindustrie B.V., Lindtsedijk 18, Postbus 26, 3330 AA Zwijndrecht, omgaat met persoonsgegevens. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie zorgvuldig behandelen en beveiligen conform de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die:

 1. betrekking hebben op;
 2. een geïdentificeerde of;
 3. identificeerbare;
 4. natuurlijk persoon.

De natuurlijke personen op wie de gegevens betrekking hebben wordt de betrokkene genoemd.

Onder verwerken wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen of vernietigen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens verstrekt aan onze organisatie. Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten; een deel van deze gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens:

 1. Om u te kunnen benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 2. Om uw geschiktheid te kunnen beoordelen, indien u gereageerd heeft op een vacature;
 3. Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst en deze overeenkomst te onderhouden en na te komen;
 4. Een werknemers- of personeelsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie te voeren;
 5. Voor een goede bedrijfsuitvoering waaronder: managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • Beeldmateriaal;
 • Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring, referenties en getuigschriften, pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis, geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Nationaliteit, BSN nummer, identiteitsbewijs, eventueel werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan en van toepassing op de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals burgerlijke staat, bankrekeningnummer en kenteken leaseauto;
 • Cookies om deze website naar behoren te laten werken.

Wij leggen uitsluitend ‘bijzondere persoonsgegevens’ vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met deze gegevens wordt onder andere bedoeld gegevens over gezondheid, lidmaatschap, vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en social (voor het integreren van social media op onze sites) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beoogd doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn is veelal gebaseerd op de wet- en regelgeving en hebben wij per verwerking vastgesteld. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens uit het betreffende gegevensbestand verwijderd en onleesbaar gemaakt of vernietigd.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan zuster- of dochterbedrijven, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

Aangezien wij zuster- en dochterbedrijven binnen de Europese Unie hebben, kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden buiten Nederland. Voor deze landen geldt hetzelfde niveau van gegevensbescherming voortvloeiend uit de Europese privacyrichtlijn.

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Indien u gegevens verstrekt op één van deze websites, is de privacyverklaring van die partij van toepassing. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de manier waarop deze derde partij omgaat met uw privacy.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, zowel fysiek als digitaal. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en toegangsbeperking tot data en servers.

Indien een organisatie in onze opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerkt sluiten wij hier een verwerkersovereenkomst mee af waarin is overeengekomen dat de persoonsgegevens bij deze organisatie eveneens optimaal beveiligd worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat zijn uw rechten?

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt corrigeren of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met onze afdeling juridische zaken via compliance@dehoop.nl of schriftelijk via De Hoop, Duitslandweg 2, 4538 BK Terneuzen.

Indien u gebruik wilt maken van het recht om uw persoonsgegevens over te dragen naar u of een andere organisatie naar keuze (dataportibiliteit), kunt u tevens contact opnemen via compliance@dehoop.nl. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Op een verzoek tot verwijdering en/of vernietiging van persoonsgegevens wordt binnen 4 weken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt verwijdering en/of vernietiging binnen 1 maand na bevestiging plaats.

Indien u een klacht heeft over de uitvoering van onze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring verbeteren en/of aanpassen naar aanleiding van nieuwe inzichten of ontwikkelingen. De meest actuele privacyverklaring is te alle tijde in te zien op deze website. De huidige versie is opgemaakt in april 2018.

Logo Schokindustrie

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.